بیانیه جمعی از  تشکلهای صنفی ،مدنی و سیاسی استان زنجان درباره دخالت های غیر قانونی برخی نمایندگان مجلس در امور آموزش و پرورش استان زنجان

بیانیه جمعی از  تشکلهای صنفی ،مدنی و سیاسی استان زنجان درباره دخالت های غیر قانونی برخی نمایندگان مجلس در امور آموزش و پرورش استان زنجان باسمه تعالی مطلع کلام را به فرمایشات امیرمؤمنان و مولای متقیان علی بن ابیطالب مزین می کنیم که فرموده اند: کسی ...

15 آبان 1399