انتقاد رئیس شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص عدم تخصیص بودجه بازآفرینی شهری

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: شهر زنجان با دارا بودن بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت متاسفانه به دلیل قصور صورت گرفته در سال های گذشته حتی یک ریال از بودجه بازآفرینی شهری به این شهر تعلق نگرفته که جای سوال دارد. به گزارش میهن ...

17 فروردین 1401