تولید ترانسفورماتور تغذیه کوره قوس الکترونیکی EAF برای نخستین ‌بار در کشور

  مدیرعامل ‘گروه صنعتی ایران ترانسفو با اشاره به اهمیت خود باوری در تولید داخلی، خبر از تولید ترانسفورماتور تغذیه کوره قوس الکترونیکی EAF برای نخستین ‌بار در کشور داد.  دکتربهزاد ظهیری، در مراسم تحویل بزرگترین ترانسفورماتور تغذیه کوره قوس الکترونیکی EAFبا توان۵۵MVA  گفت: این ترانسفورماتور توسط ...

10 بهمن 1400