تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در قیدار با همکاری بیش از پیش اوقاف و شهرداری امکان پذیر است

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده عنوان کرد: همکاری بیش از پیش اوقاف و شهرداری تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در قیدار را به دنبال خواهد داشت. رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده، یکی از عوامل تسریع در اجرای طرح نهضت ملی ...

28 فروردین 1401