نگارش زیباترین کلمات دنیا در ۸۱ سالگی

  /وقت نوشتن قرآن دنیا برایم زیباتر می شود/  آوای میهن نیوز: مهران حبیبی؛ هنوز به فکر حرفهای پیرمرد ۸۱ ساله ای که هر روزش را با نوشتن دوباره قرآن آغاز می کندو می نویسد تا ماندگاریش برای نسل های آینده بیشتر شود، به عقربه های ساعت ...

18 آذر 1400