مشکلات مناسب سازی شهر برای معلولان زنجانی کی تمام می‌شود؟

  آوای میهن نیوز ؛مهران حبیبی: اذان صبح که به گوش می رسد آرام آرام از تخت چوبی اش جسم خسته اش را بر دوش ویلچر همیشگی‌اش که سال‌ها هم راز اوست می کشد و در آشپزخانه ای که شیرآلاتش را پایین بسته اند وضو می ...

25 شهریور 1400