من آیدا ؛ دختری پسرپوشم!

      کرج به واقع شهر تضادهاست... اگر از کوچه پس‌کوچه‌های تنگ و شیبدار زورآباد به سمت عظیمه پر طمطراق بنگری، عمق این تضاد به روشنی آفتاب عالمتاب نمایان می‌شود و دیگر نیازی به هیچ توضیح اضافه از موضوع نیست. برج‌های به‌غایت زیبای عظیمیه چونان شهر رویاها چشم ...

12 آذر 1399