کار آزمایی بالینی واکسن افتخار بسیار بزرگی برای زنجان است

   رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نشست خبری امروز جمعه با اشاره به اینکه در شرایط بیماری واکسنهای موجود در کشور اثر بخشی خوبی دارند و باعث ایمنی زایی می شوند افزود: بوِیژه برای سالمندان که در معرض خطر هستند واکسن می تواند کمک کننده ...

10 اردیبهشت 1400