شهرداری ها موظف به صدور پروانه ساختمانی بر اساس سند ضوابط مصوب در محلات هدف بازآفرینی

بافت فرسوده

شهرداری ها موظف به صدور پروانه ساختمانی بر اساس سند ضوابط مصوب در محلات هدف بازآفرینی

میهن نیوز-سرپرست اداره معماری و بافت های واجد ارزش و طرح های بازآفرینی زنجان،گفت: با برگزاری چندین جلسه سند ضوابط تشویقی محلات هدف بازآفرینی در قالب بسته های تشویقی ۱۹ گانه موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید.

سید محمد مهدیون گفت: سند ضوابط تشویقی محلات هدف بازآفرینی در قالب بسته های تشویقی ۱۹ گانه موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تاریخ ۱۴۰۱.۶.۲۱ با عنوان (سیاست ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله هایی در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری)پس از تهیه و تدوین توسط کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی با همکاری شهرداری های مربوطه و بررسی در چندین جلسه کارشناسی و طرح در سه جلسه کمیسیون ماده ۵ در نهایت در تاریخ ۱۴۰۲.۳.۷ به تصویب کمیسیون مذکور رسید.
۴ شهرستان استان زنجان جزو محلات بازآفرینی شهری است
وی با بیان اینکه مصوبه مذکور مربوط به شهرهایی است که دارای طرح مصوب محلات هدف بازآفرینی است، ابراز کرد: شهرهای زنجان-ابهر-خرمدره و قیدارجزو محلات هدف بازافرینی شهری است.
سرپرست اداره معماری و بافت های واجد ارزش و طرح های بازآفرینی زنجان، با اشاره به اینکه پس از ابلاغ مصوبه مذکور، شهرداری ها موظف به صدور پروانه ساختمانی بر اساس سند ضوابط مصوب در محلات هدف بازآفرینی هستند، گفت: همچنین شهرداری ها باید گزارش ماهانه صدور پروانه های ساختمانی را به اداره کل راه و شهرسازی ارائه دهند.
مهدیون تاکید کرد: همچنین شهرداری ها باید آمار پروانه های مذکور را به طور مستمر در سامانه شرکت بازآفرینی شهری ایران ثبت کنند.

Share this post