فعالیت ۴۰ راهبر شغلی در زنجان

صالحی مدیر کل کمیته امداد

فعالیت ۴۰ راهبر شغلی در زنجان

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان اظهارداشت:بهره گیری از ظرفیت راهبران شغلی موجب اثربخشی بیشتر فعالیت های اشتغالزایی این نهاد و پایداری مشاغل ایجاد شده برای مددجویان می‌شود.
روح اله صالحی در جلسه راهبران اشتغال کمیته امداد گفت: راهبرد اصلی این نهاد در کنار توجه به نیازهای معیشتی نیازمندان، ایجاد اشتغال و درآمد با ثبات جهت خروج هدفمند و توانمندشده از برنامه های حمایتی کمیته امداد است.
وی با اشاره به اینکه خدمت اشتغال در حوزه توانمندسازی اثرگذار بوده و ارائه این خدمات بسیار ارزشمند است، اضافه کرد: اشتغالزایی برای خانواده‌های عزیز تحت حمایت موجب پویایی اقتصاد خانواده و جامعه می شود.
صالحی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ راهبر شغلی با کمیته امداد همکاری دارند، افزود: بهره گیری از ظرفیت این راهبران موجب اثربخشی بیشتر فعالیت های اشتغالزایی این نهاد و پایداری مشاغل ایجاد شده برای مددجویان می‌شود.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به برخی از مزایای بهره‌گیری از ظرفیت راهبران شغلی گفت: با توجه به اینکه راهبران شغلی تخصص و شناخت کافی از محیط بازار و کار دارند، موجب پیشبرد فعالیت های اجرایی توسط کمیته امداد در حوزه اشتغال می شود.
وی در پایان از از کارآفرینان و صاحبان مشاغل و ایده‌های نو در استان دعوت کرد در صورتی که طرح‌های تضمین‌شده دارند به کمیته امداد مراجعه کنند تا پس از تأیید طرح‌ها ، نسبت به معرفی آن‌ها به مددجویان به‌عنوان راهبر شغلی اقدام شود.

 

Share this post