مشاوران امورزنان وخانواده تبدیل به پستهای فرمایشی ومنفعل شده است

ابوبصیر

مشاوران امورزنان وخانواده تبدیل به پستهای فرمایشی ومنفعل شده است

میهن نیوز: رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر زنجان در نخستین جلسه حضوری بانوان عضو شورای شهر کلان شهرها که در مجمع بانوان شهرداریهای کلانشهرها درتهران  برگزار شد گفت: درجریان سازی برای تشکلات منسجم بانوان وخانواده نیازمند کلید واژه های مشترک درحوزه بانوان می باشیم  چرا که موضوع زنان وخانواده بعنوان باارزشترین وآسیب پذیرین مباحث روز است و با توجه به چالش های عظیم دراین محور باید درسطح کشورکلان دیده شود و به بازسازی واحیاسازی دردستگاههای دولتی وغیردولتی نیازمندیم.

انسیه ابوبصیری افزود:  مشاوران امورزنان وخانواده تبدیل به پستهای فرمایشی ومنفعل شده است چرا که چارت سازمانی وساختار مشخصی ندارد  و برای خروج ازاین انفعال کنشگری اجتماعی بانوان التزام به حضوربانوان صاحب فکر ومتخصص ومتعهد دررده های مدیریتی هستیم بویژه درمدیریت شهری مباحث فرهنگی اجتماعی فعال بودن نیم دیگر جمعیت یعنی بانوان گره ازبسیاری ازمشکلات فرهنگی خواهد گشود.

به گفته وی نگاه خرد وتنگ بینانه به این موضوع مهم باعث تضعیف وعدم رشدوبالندگی آن میشود.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر زنجان  ادامه داد: دراین مسیر طولانی وپرپیچ وخم برای ایجاد تحول وایده های نو وخلاقانه وپیشرفت اساسی درموضوع خانواده وبانوان نیازبه اقدامات وتصمیمات اساسی درحوزه های سیاستگزاری وتصمیم سازی می باشدبرای جریان سازی درتشکلات منسجم بانوان نیازمندکلیدواژه های مشترک بین بانوان هستیم.

ابو بصیری اظهار کرد: ستاد و صف هردوبایدبرای بانوان تاثیرگذاروتاثیرپذیروهمینطور آسیب وارد کارزارشوند درغیراینصورت چالشهای اجتماعی مرتبط، موانع زیادی ایجادخواهدکرد.

ابوبصیر

Share this post