تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات استان زنجان

به دلیل مطالبه معوقات چند ساله صورت گرفت؛ تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات استان زنجان جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه زنجان، به دعوت شورای عالی کانون های بازنشستگان شرکت مخابرات کشور، برای مطالبه طلب ها و معوقاتشان که چند ساله پرداخت نشده است در ...

18 اسفند 1400