بهترین راهکار برای پیشگیری و مقابله با گسترش اعتیاد، اجتماعی کردن امر مبارزه با این بلای خانمان‌سوز است

استاندار قزوین: بهترین راهکار برای پیشگیری و مقابله با گسترش اعتیاد، اجتماعی کردن امر مبارزه با این بلای خانمان‌سوز است استاندار قزوین اعتیاد به مواد مخدر را به عنوان بلای خانمان‌سوز دانست و گفت: بهترین راهکار برای پیشگیری و مقابله با گسترش اعتیاد به مواد مخدر، اجتماعی ...

12 آبان 1399