دستگاه قضایی استان زنجان جزء ۵ استان اول در اعمال مجازات های جایگزین حبس

رئیس کل دادگستری استان زنجان خبرداد : دستگاه قضایی استان زنجان جزء ۵ استان اول در اعمال مجازات های جایگزین حبس/ رئیس کل دادگستری استان زنجان ضمن تاکید بر اهتمام خاص این مجموعه برای اجرای قانون مجازات جایگزین حبس در محاکم استان، گفت: قانون مجازات جایگزین حبس، ...

14 دی 1399