تا ابد مدیون شهدا هستیم

  /برگزاری همایش علمی و پژوهشی کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان زنجان در چهارم آبان ماه/ رئیس کمیته علمی و پژوهشی کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان زنجان و رییس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: شهدا بزرگترین نعمت خود را که پروردگاربه آنها داده بود با خدا معامله ...

29 مهر 1400