تحقیقات علمی و دستاوردهای کشاورزی در یک مسیر و ریل قرار گیرد

آوای میهن نیوز: استاندار البرز گفت: صیانت و پاسداری از فرمان مقام معظم رهبری که همان توجه به امنیت غذایی کشور است فقط از عهده دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برمی آید. مجتبی عبداللهی در بازدید از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ...

18 مرداد 1401