ما من حرکت الا محتاج بالمعرفه

حل مشکل کشور منوط به فهم درست مشکل است. اساسی ترین و بنیانی ترین آنها عدم عزم جدی در شفافیت اطلاعات دقیق از توزیع ثروت در کشور است. نمی توان ادعای جمهوری اسلامی داشت و با افکار التقاطی کشور را اداره کرد. انقلاب عظیم اسلامی ایران ...

07 اردیبهشت 1401