سلطان شکر تاکستان دستگیر شد

باصدور دستور قضایی سلطان شکر شهرستان تاکستان دستگیرشد دادستان عمومی وانقلاب تاکستان در  گفتگوبا آوای میهن نیوزازدستگیری اخلاگرتوزیع شکر خبر دادوگفت:سازمان صنعت ومعدن استان،۱۵۴تن شکرسهمیه ای تنظیم بازارراجهت توزیع درشهرستانهای تاکستان ،البرز،آوج،وبویین زهرادراختیاریکی ازشرکتهای مرتبط قراردادکه متاسفانه مدیراین شرکت اقدام به فروش آن دربازارآزادبا نرخ غیردولتی ...

29 فروردین 1400