جوش زدن درب مساجد خرمدره، شایعه ای که به سرانجام نرسید

  گزارش خبری؛ مهران حبیبی: خبرنگار می شوی که حقایق را بنگاری، وقتی قلم حرمت دارد و خداوند به آن سوگند می‌خورد، سعی می کنی در تمام مدت فعالیتت اگر هم انتقادی داشته باشی از روی حقیقت باشد نه تخریب، و آنگاه دست به قلم شوی، ...

07 اردیبهشت 1400