مساعدت ۱۸ میلیارد تومانی مراکز نیکوکاری استان زنجان در رزمایش ایران همدل

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان خبرداد: مساعدت ۱۸ میلیارد تومانی مراکز نیکوکاری استان زنجان در رزمایش ایران همدل بر اساس آمار های موجود در مرحله اول و دوم اجرای رزمایش ایران همدل از طریق مراکز نیکوکاری استان زنجان بیش از ۱۸ میلیارد و ۷۷ میلیون تومان بصورت ...

16 آذر 1399