توجه به کار درمانی  و افزایش مهارت  مددجویان باید مورد توجه قرار گیرد

  دادستان زنجان  از مرکز نگهداری وتوانبخشی کودکان بی سرپرست و آسایشگاه  بیماران روانی مزمن حکیم  بازدید کرد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان به منظور بررسی  مشکلات وارزیابی سطح کیفیت  ارائه خدمات و پیگیری و رفع دغدغه های مطرح در این حوزه از مرکز شبه ...

24 دی 1399