هزیستی زنجان بیش از ۲ هزار پرونده دارای معلولیت شنوایی دارد

ب مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: این اداره کل، در حوزه توانبخشی ۲۲ هزارو ۲۳۷ نفر را تحت پوشش دارد که از این تعداد ۲ هزارو ۹۷۹ پرونده مربوط به افراد دارای معلولیت شنوایی است و یکهزارو ۳۴۷ نفر از این افراد مستمری بگیر و مابقی ...

12 مهر 1400