کرونا، فرصت ساز یا تهدیدگر

کرونا، فرصت ساز یا تهدیدگر جای خالی مدافعان رسانه و خبر جوامع بشری همواره در تیررس رویدادها و وقایع طبیعی و غیرطبیعی نشات گرفته از روند تبدیل جامعه سنتی به صنعتی واقع شده است. اتفاقات و حوادثی که گاهی در یک محدوده جغرافیایی به شکل تهدیدی مقطعی ...

30 فروردین 1399