استاندار زنجان در بازدید از بهزیستی استان وقتی متوجه شد که یک جوان ناشنوا در حال گرفتن عکس سلفی با وی می باشد او را در آغوش کشید

Share this post