آگـهـی مـزایـده ۱/۱۴۰۳ نوبت اول مدیریت بانک کشاورزی استان زنجان

مدیریت بانک کشاورزی استان زنجان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی املاک مازاد بر نیاز استان را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) که منبعد به اختصار "سامانه" نامیده می شود بصورت الکترونیکی به خریداران واگذار نماید. خریداران اسناد مزایده می بایست ...

09 تیر 1403« آگهی عمومی فروش املاک و مستغلات »اداره­ کل راه و شهرسازی استان زنجان- تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۳/۲۲

  اداره­ کل راه و شهرسازی استان زنجان در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره­گیری از سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده ۲۰۰۳۰۰۱۲۷۱۰۰۰۰۰۱( فروش اقساطی ...

06 تیر 1403


آگهی عمومی مناقصه  یک مرحله ای بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان/ شماره  ۳/ ۱۴۰۳

  انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمانهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان تاریخ انتشار:۱۴۰۳/۳/۲۲      

05 تیر 1403