مرکز نیکوکاری به نماد مشارکت اجتماعی مردم تبدیل شده است

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی  استانداری قزوین تاکید کرد : مرکز نیکوکاری به نماد مشارکت اجتماعی مردم تبدیل شده است پنل تخصصی موسسات خیریه در قزوین رونمایی شد با حضور بیدخام مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری پنل تخصصی موسسات خیریه در نرم افزار شبکه ...

14 تیر 1400