اشتغال ۳۵۰۰ نفر  با بازگشت ۵۰ واحد نیمه فعال تاکستان به چرخه تولید

دادستان تاکستان گفت: در زمان حاضر از ۲۶۰ واحد صنعتی مستقر در شهرستان تاکستان ۱۰۴ شرکت نیمه فعال و ۶۰ واحد راکد هستند اما ما تلاش کردیم شرکت های صنعتی راکد را به نیمه فعال و واحدهای نیمه فعال را به فعال تبدیل کنیم تا ...

13 آبان 1400