انتظار هموطنان ازدستگاه قضا محتکران را مجازات کنید

انتظار هموطنان ازدستگاه قضا محتکران را مجازات کنید

انتظار هموطنان ازدستگاه قضا

محتکران را مجازات کنید

بدون حاشیه … چنانچه اذهان منور پویندگان آثاروتالیفات محققان ، پژوهشگران و مورخان قلم فرسای حقیقت نگار عرصه های وقایع کشورپهناورایران باستان ومعاصرمسبوق به سابقه می باشند، آثار وکتب به جامانده آنان به عنوان اسنادمرجع وراهنمای راه پرپیچ وخم جویندگان وطالبان علم ودانش اعصار آتی به شمار می آید. مستندا به تحریرات دیرینه موجود ازآنها مبین وموید این حقیقت انکار ناپذیر است که وجودعوامل وحوادث طبیعی خسارت بارنظیر سیل وزلزله ،طوفان وخشکسالی ،بیماریهای واگیردارو… ازدیربازدرتمام نقاط جهان وهمچنین درکشورمابوده ،هست وخواهد بود. بالطبع درپی بروزاین حوادث غیر مترقبه وواردشدن خسارات جانی ومالی ، یک نوع نگرانی وتشویش روانی درروحیه مردم آن حوزه جغرافیایی بوجود می آید.

آنچه که دراین موقعیت ازاهمیت وحساسیت بالایی برخورداراست ،اقدامات ومدیریت به موقع وشایسته ستاد بحران آن منطقه می باشد.دراثربرنامه ریزی وعملیات اجراِیی سریع این ستادها، درزمینه نحوه کمک رسانی، کاهش میزان آلام مردم وهمچنین تدوین، تصویب واجرای برنامه های پیشگیرانه ازمیزان خسارات وتلفات پس حادثه جاری، موجب تسهیل تحمل مصایب درروحیه آسیب دیدگان وآرامش روانی دراین قشرشده وتولید این آرامش نسبی وکاستن ازنگرانیهای جامعه به نوبه خود یک مدیریت حرفه ای وهنرمندانه محسوب می شود.گاها این پدیده های طبیعی بسیار گسترده یاهمه گیر بوده وقدرت برنامه ریزی وسرعت عمل مانورفوری وکارآمد راازدست متولیان ومجریان ستادهای بحران گرفته وفقط اقدامات وعملیات نجات بخش آنهاکافی ووافی واقع نشده ، نتایج وبازتاب قابل انتظار پیش بینی شده ورضایتمندی به دنبال ندارد.

بااستقرارچنین وضعیتی دراین مرحله مقوله بسیج عمومی وحرکت ملی بامداخله مستقیم مردم احساس شده وحاکمیت ازعموم مردم دعوت به همکاری وکمک رسانی کرده وامکانات بالفعل وبالقوه خودرا درمسیرهدایت وپشتیبانی ازاین جهادعمومی برای مرتفع ساختن مشکل پیش آمده بکار می گیرد. مردم بااحساس مسئولیت شرعی وقانونی، اخلاقی ووجدانی به این استمداد وفراخوان حاکمیت لبیک گفته وباجان ومال به یاری هموطنان وهمنوعان خودشتافته ، دولت وآسیب دیدگان رادراین مفطع حساس تنهانمی گذارد.

امامتاسفانه ازقدیم الایام  به ویژه اززمان جنگهای اول ودوم جهانی، به هنگام بروزسیل وزلزله ، طوفان وخشکسالی ، شیوع بیماریهای واگیردارو… تعدادی فرصت طلب ازحوادث واتفاقات پیش آمده سودجویی کرده وباهدف ثروت اندوزی ،اقلام واجناس ومایحتاج عمومی رادرانبارها انباشته واحتکار می نمایند.تاباایجاد فضای حساس کمبود درجامعه ، آنهارا به قیمت گزافی فروخته ومتعاقبا باسرمایه نامشروع مکسوبه برآدم وعالم گردن فرازی کنند. گروه دیگری نیز باکم فروشی جو اجتماعی رامغشوش می نمایند. گروه سوم نیز باعرضه اجناس تقلبی به بازار جامعه برثروت اندوزی خود ادامه می دهند، که شرعا وقانونا اقدامات این سه گروه فرصت طلب وسودجو مذموم وناصواب شمرده شده ومستوجب مجازات قانونی هستند.

اکنون که خطر ویروس کرونا 2019 (کووید19) کشورما وبیش از 130کشور راتهدید کرده ودر این مقطع یاری رسانی وحمایت ازهموطنان ملموس ومحسوس است ویک تکلیف قانونی وشرعی به شمار می آید، این ثروت اندوزان انسان نما به جای احسان درراه خدا ومساعدت ازهمنوعان نیازمند، لوازم حیات بخش انان ازخطرمرگ ازقبیل ماسک ولوازم ضدعفونی کننده و… رااحتکارکرده ، کم فروشی نموده یابه صورت تقلبی عرضه می کنند. زمانی که هموطنان آنهادرحال تهدیدحتمی بوده وبامرگ دست وپنجه نرم می کننداین افراد درفکرجمع آوری وافزایش ثروت ودارائی هایشان بوده وهمانندسالهای جنگ اول ودوم جهانی درزمان هجوم وحشیانه قشون کشورهای بیگانه ، نوعی وحشت قحطی کاذب به سیستم اقتصادی ودرمانی کشورتزریق می کنند.

دراین روزها که سفیدپوشان خط مقدم جبهه مبارزه باعوامل نامرئی کودتای ویروس کرونا 2019 وکنترل زنجیره انتقال بیماری اعم ازپزشکان ،پرستاران ، بهیاران وخدمه های مراکزدرمانی جان خودرادر طبق اخلاص نهاده وشبانه روز برای پیشبرد اهداف مقدس نجات جان همنوعانشان تلاش نموده وهمچنین عموم مردم کشور که به لوازم بازدارنده مانند ماسک، اسپری ، مایعات شوینده وضدعفونی کننده نیاز مبرم دارند، این فرصت طلبان به فکر تجمع مال وثروت بوده وباایجاد گرانی ،کمبود وقحطی ، مایحتاج درمان و…به مردم وکشورخیانت کرده وبااین کارشان باایجاد فضایی مشوش وناامن آب به آسیاب دشمنان قسم خورده نظام مقدس وخطه سرافراز اسلامی می ریزند وبه هموطنان نیازمندشان پشت کرده وخیانت می کنند ، خیانتی که آثارآن برابراست باتهدید جدی ونابودی نسل بشر. جرم این مفسدان فی الارض و محتکران مایحتاج ضروری نجات جان مردم ، کمترازخیانت و جنایت غارتگران مهاجمان برون مرزی واشغالگران خاک کشور، همکاران وهمفکران داخلی بادشمن غاصب نیست.

جنگ افروزان وغارتگران بیگانه قصد برتری طلبی وسلطه جویی برمنابع مالی ، طبیعی، تاریخی ، فرهنگی و… داشته وهدفشان تسلط وتسخیر کشورهای ضعیف است ، اینان که باآب ونان این کشور شکم گنده نموده وگردن کلفت شده اند دراین مقطع حساس بازیر پاگذاشتن انصاف ووجدان چه قصدوهدفی دارند؟ آیاپول وثروت ازجان میلیونها کودک ونوجوان ، پیروجوان ، زن ومرد این کشور باارزش تراست؟ که می خواهند باکم فروشی ، عرضه اجناس تقلبی بلااثر واحتکار ابزار نجات جان میلیونها انسان  رابه خطر انداخته وحسابهای بانکی خود رااز میلیاردها به تریلیاردها و… افزایش دهند.این انسان نماهای بی رحم وظالم، فرصت طلبان سودجو منتظر عذاب سخت آه وناله انسانهایی که درهرجای این کشورازشهروروستا به دنبال ماسک، موادشوینده وضدعفونی کننده بوده ولی پیدا نمی کنند باشند که عذابی سخت وبسیار دردناکی خواهد بود وحسرت پول رادردلشان به قبرخواهند برد واین راهم بدانند، زمستان می گذرد ولی روسیاهی به ذغال می ماند. به لطف خدا این روزها نیزمی گذرد ولی اقدامات دوست ودشمن فراموش نمی شود.

وکلام آخر اینکه ضمن پوزش از همشهریان، ازتلاشهای طاقت فرساو شبانه روزی کلیه سفیدپوشان خط مقدم سنگرهای جبهه مصاف باویروس کرونا ، سربازان گمنام آقاامام زمان (عج) وسازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی ونظامی، بسیجیان جان برکف وعموم مردم همیشه درصحنه که درزمینه شناسائی ، معرفی ودستگیری محتکران جنایت پیشه ، خیانتکارومفسدان اقتصادی تلاش مینمایند کمال تشکر به عمل می آید.

ازعموم هموطنان وشهروندان عزیز وایثارگرهم عاجزانه خواهشمندم همانند حوادث واتفاقات تلخ وناگوار سالهای گذشته ،باصبر وشکیبائی وخونسردی کامل ، تمام روشها وتوصیه های بهداشتی وپیشگیرانه وزارت بهداشت ودرمان رارعایت نموده ، باوحدت ومحبت واتحاد ، وبادعا واستغاثه به درگاه خداوند بخشنده ومهربان وباتوسل به ائمه معصومین (ع) ازادامه شیوع وظهوراین ویروس جلوگیری کرده ودرسایه دعای خیر وتوجهات خاصه مولایمان حضرت مهدی (عج) نعمت سلامتی وشادکامی واهمیت روانی رابه کشور اسلامی وداخل خانه هایتان به ارمغان آورده ودرعید نوروزامسال درکنار هموطنان عزیز واعضای خانواده هایتان سلامتی، کامیابی وطول عمرسرافرازانه ، نوعدوستانه وخداپسندانه ای داشته باشید.

مع الوصف باعنایت به موارد معنونه ، ازآنجائیکه اقشارمحروم ، شهیدپرور وولایتمدار استان شور وشعور حسینی ودیارغواصان دریادل زنجان همانند سایرنقاط کشور درطول سالیان متمادی مکررا” تاوان جاه طلبی وثروت اندوزی مفسدان اقتصادی را متحمل شده و پرداخته اند ، انتظاردارند : مقامات محترم قضائی به ویژه رئیس محترم تشکیلات قوه قضائیه ودادگستری کل استان درراستای حراست ازخون مظلوم ومطهرشهدا،  آرمانها ودستاوردهای ارزشمند نظام مقدس اسلامی وپاسداری ازحریم جان ومال وناموس مردم بابصیرت این استان، دراین مقطع حساس بدون کوچکترین اغماضی ودر وقت فوق العاده به پرونده محتکران ، کم فروشان ، گران فروشان وعرضه کنندگان تقلبی ارزاق ، میوه جات ولوازم ضروری  حیات بخش وپیشگیری ازابتلاء به ویروس کرونا ازقبیل ( ماسک ، دستکش ، اسپری ، موادشوینده وضدعفونی کننده و… ) رسیدگی عاجل به عمل آمده وبا تسریع دراجرای احکام صادره ، ضمن تسکین وکاهش آلام روحی وجسمی عموم شهروندان محترم ، آئینه عبرتی باشد برای خناسان پیرو راه این شیاطین دنیاپرست وفرصت طلب.

دعای خیراقشارمحروم وآسیب پذیرجامعه بدرقه راهتان باد. ازاطلاع رسانی شفاف وزارت بهداشت ودرمان وشبکه های رسانه ملی به ویژه صدا وسیمای مرکز استان زنجان شبکه اشراق  صمیمانه سپاسگزاری نموده وبهروزی وسلامتی ، اعتلاء وتوفیقات روزافزونشان را ازدرگاه ایزد منان آرزومندم. اجرکم عندا

 

                                                                                                                                                                     * اسرافیل قهرمانی

Share this post