خط آزاد – فیلمی که آمریکایی ها را به جان هم انداخت