تصاویر دیده نشده از اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب