صلح و سازش پرونده 300 میلیون تومانی در شورای حل اختلاف شهرستان ایجرود

صلح و سازش پرونده 300 میلیون تومانی در شورای حل اختلاف شهرستان ایجرود

رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان گفت: پرونده کیفری با موضوع ایراد جرح عمدی با شلیک اسلحه شکاری ، پس از صدور کیفر خواست توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایجرود در شعبه اول دادگاه کیفری یک زنجان ثبت و درمرحله  رسیدگی  قرار گرفت.

به گزارش خبرنگارما وبه نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان  زنجان، محمد رضا احمدی افزود: در فرایند  رسیدگی و پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف روستای سعید آباد علیا ، اعضای شورای مذکور با مداخله و میانجیگری اقدام به برگزاری جلسات متعدد با طرفین پرونده و سعی در ایجاد صلح و سازش داشتند و سرانجام تلاش فراوان اعضای شورا به ثمر نشست و علیرغم سنگینی مطالبات مالی ناشی از دیه جراحات وارده که بالغ بر 3000000000 ریال بود، با رضایت شاکی منجر به صلح و سازش شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان اظهار کرد: نظر به رضایت و گذشت شاکی خصوصی ، شعبه اول دادگاه کیفری یک زنجان نیز طی دادنامه ای ضمن تخفیف مجازات متهم ،حبس تعزیری وی را بمدت پنج سال معلق نمود.

لازم به ذکر است رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان به پاس تلاشها و پیگیریهای اعضای شورای حل اختلاف روستای سعید آباد علیا با اهداء قدردانی کرد.

 

Share this post