از برنامه های اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان رو نمایی شد.

از برنامه های اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان رو نمایی شد.

در شورای آموزش و پرورش استان؛

از برنامه های اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان رو نمایی شد.

با حضور استاندار زنجان در سومین جلسه ی شورای آموزش و پرورش استان زنجان از برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در سال ۱۳۹۹ که مستند به برنامه اجرایی سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه می باشد، رونمایی شد.

گفتنی است این برنامه که در سومین سال اجرای خود است کلیه فعالیت های آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش را در برش های استانی، منطقه ای و مدرسه ای به صورت برنامه مشخص و دارای شاخص های سنجش و ارزیابی، ارائه و مورد پایش قرار می دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در آیین رونمایی با تشریح برنامه مذکور و تبیین فرآیند تثبیت این برنامه اظهار اشت: آموزش و پرورش استان زنجان  ۲۰۴ برنامه در حوزه های مختلف تدوین و ابلاغ کرده است

ابراهیم رفیعی اداکه داد:این برنامه ها در حوزه های معاونت پرورشی با ۳۸ عنوان برنامه، معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع با ۳۳ برنامه و معاونت آموزش متوسطه با ۲۶ عنوان برنامه، بیشترین تعداد برنامه ها را در سال جاری اجرایی خواهد شد.

Share this post