شهردار زنجان دستگیر شد

شهردار زنجان دستگیر شد

شهردار زنجان دستگیر شد

شنیده ها حکایت از این دارد که شهردار زنجان روز یکشنبه دستگیر شد

گفته می شود تخلفات مالی شهردار وچند مدیر شهرداری باعث این اقدام شده است

 البته شنیده شده که یک عضو شورا نیز دستگیر شده است.

خبر تکمیلی پس از چند ساعت اطلاع رسانی خواهد شد

Share this post