مدیران با نگاه رفع تکلیف گرایانه به مشکلات مردم ننگرند

مدیران با نگاه رفع تکلیف گرایانه به مشکلات مردم ننگرند

مدیرکل بازرسی وامورحقوقی استانداری:

مدیران با نگاه رفع تکلیف گرایانه به مشکلات مردم ننگرند

اجرای ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی در حل مشکلات مردم در دستور کار است

مدیرکل بازرسی وامورحقوقی استانداری گفت:مدیران بانگاه رفع تکلیف گرایانه به مشکلات مردم ننگرند و خودرا درحل مشکلات مردم سهیم بدانند.

معصومه مرادیان مدیرکل بازرسی وامورحقوقی استانداری بیان داشت: مدیران بانگاه رفع تکلیف گرایانه به مشکلات مردم ننگرندورسیدگی به مطالبات مردم را تحت الشعاع جلسات گاها غیرضروری وبازدیدهای تشریفاتی قرارندهندوبانظارت ویژه برامورکارکنان زیرمجموعه، خودرادرحل مشکلات مردم سهیم بدانندوصرفاباواگذاری به معاونین وکارشناسان ازخودسلب مسئولیت ننمایند.

وی بیان داشت :با اجرای ارزیابی عملکرد کارامد،سنجش میزان کارایی مدیران دستگاههای اجرایی را در حل مشکلات مردم دردستورکارداریم ونتیجه ارزیابی را دراختیاروزارتخانه های مربوطه ومدیران ارشد قرارخواهیم داد.

وی افزود: اعضا دولتی هیات مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تا بیستم مردادماه فرصت دارند که استعفای خودرا به مسئولان ذیربط تحویل نمایند.

Share this post