سلطان شکر تاکستان دستگیر شد

سلطان شکر تاکستان دستگیر شد

باصدور دستور قضایی سلطان شکر شهرستان تاکستان دستگیرشد
دادستان عمومی وانقلاب تاکستان در  گفتگوبا آوای میهن نیوزازدستگیری اخلاگرتوزیع شکر خبر دادوگفت:سازمان صنعت ومعدن استان،۱۵۴تن شکرسهمیه ای تنظیم بازارراجهت توزیع درشهرستانهای تاکستان ،البرز،آوج،وبویین زهرادراختیاریکی ازشرکتهای مرتبط قراردادکه متاسفانه مدیراین شرکت اقدام به فروش آن دربازارآزادبا نرخ غیردولتی ودریافت مبلغی بالغ بر۷۸۰میلیون تومان نموده
حسین رجبی درادامه افزود:درحال حاضر فردمذکور بادستورقضایی به اتهام اخلال درنظام اقتصادی ازطریق توزیع مایحتاج عمومی دستگیری وباقرارتامین بازداشت موقت به زندان مرکزی استان قزوین منتقل گردید.

 

 

Share this post