خرید و فروش فیش زمین های خارج از محدوده غیرقانونی است

خرید و فروش فیش زمین های خارج از محدوده غیرقانونی است

شهر زنجان تا ۵۰ سال آینده  نیازبه الحاق حتی یک متر زمین های خارج از محدوده ندارد.

 

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان خاطر نشان کرد: شهروندان از هرگونه خرید و فروش فیش زمین توسط تعاونی های ویلاشهر یک و ۲، نورپران، علوم پزشکی، اطباء، ونک و غیره خودداری کنند چراکه خرید و فروش فیش زمین های خارج از محدوده  غیرقانونی است

مسعود بیات منش در نشست خبری اظهارکرد: شرکت تعاونی مسکن موظف به ساخت و تولید مسکن است و فروش زمین توسط آنها غیرقانونی است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان، ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی در خصوص انعکاس اخبار برای مردم گفت: خبرنگاران نمایندگان مردم در انعکاس مشکلات در حوزه راه و شهرسازی هستند که با دقت نظر و امانت داری آن را منتشر می کنند.

وی تاکید کرد:  طی سال های گذشته در استان زنجان زنجان شرکت تعاونی هایی به صورت غیرقانونی اقدام به صدورفیش زمین های خارج از محدوده کرده اند و همچنین زمین خرید و فروش کرده اند که غیرقانونی است.

وی افزود: حریم شهر برای حفاظت از شهرها تعریف شده و هشت شرکت تعاونی غیرقانونی زمین در حریم شهر قرار گرفته اند و تعهداتی ایجاد و فیش هارا بین مردم فروخته اند که این فیش ها دلال بازی را رونق می دهد و خروجی تولید مسکن محقق نمی شود.

بیات منش اظهار داشت: بحث بازار و اقتصاد باید پتاسنیل خود را داشته باشد و زنجان کشش ندارد زمین های خارج از محدوده وارد محدوده شود چرا که سرمایه آن را نداریم.

وی ادامه داد: این سرمایه اعم از ریالی، منابع طبیعی، محیط زیستی، آب، برق، و سایر انرژی است که باید همه این موارد محقق و زمین های خراج از محدود وارد محدوده شهری شود.

شهر زنجان تا ۵۰ سال آینده  نیازبه الحاق حتی یک متر زمین های خارج از محدوده ندارد

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: ۴۳۰ هزار نفر جمعیت شهری زنجان و خارج از محدوده نیز ۷۳۰ هزار نفر است که با این روند رشد جمعیت تا ۲۰ سال الحاق محدوده به شهر ممنوع شده و  شهر زنجان تا ۵۰ سال آینده نیاز به الحاق حتی یک متر از زمین های خارج از محدوده ندارد.

بیات منش اصافه کرد:  برای نخستین بار برای ممانعت از خرید و فروش و دلال بازی فیش های زمین خارج از محدوده همه دستگاه های اجرایی و قضائی عزم خود را برای این مهم جزم کرده اند.

وی اظهار داشت: با توجه به غیرقانونی بودن خرید و فروش فیش های زمین خارج از محدوده شهری به عنوان فیش اراضی مشکونی، تبعات ناشی از آن به عهده خود اشخاص است.

Share this post