تنظیم جمعیت یک امر فرابخشی است

خالقی

تنظیم جمعیت یک امر فرابخشی است

آوای میهن نیوز: فرماندار زنجان گفت: تنظیم جمعیت در یک جامعه ای یک امر فرابخشی بوده بنابراین هر کدام از مسئولان بایستی به فراخور ظرفیتهای قانونی در اینگونه مسیرها اثربخش باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زنجان، پرویز خالقی  در جلسه شورای ثبت احوال شهرستان زنجان، ضمن تاکید بر اینکه بایستی متناسب با واقعیات جامعه دغدغه داشته و گام برداریم، اضافه کرد: فرهنگ سازیهای مربوط به تنظیم جمعیت در یک جامعه ای یک امر فرابخشی بوده بنابراین هر کدام از مسئولان بایستی به فراخور ظرفیتهای قانونی در اینگونه مسیرها اثربخش باشند.

وی با خاطر نشان کردن این موضوع که غفلت از آمارهای جمعیتی می تواند باعث هدررفت بسیاری از منابع و ثروت های جبران ناپذیر گردد، یادآور شد: تنها با برنامه ریزی بلند مدت و نگاه تحلیلی به اطلاعات جمعیتی می توان موجبات پایداری جمعیت جوان بوده و کشور را از تهدیداتی چون پیری جمعیت و نبود نیروی کار جوان در آتیه، در امان نگه داشت.

نماینده عالی دولت در شهرستان زنجان ضمن تاکید بر ارائه آمارهای دقیق و شفاف از سوی متولیان ثبت احوال در جلسات شورای ثبت احوال، افزود: مدیران دنیای کنونی بایستی اشرافیت کاملی بر اهمیت و چگونگی بهره گیری از آمار و اطلاعات در زمینه برنامه ریزی و ترسیم افق چشم انداز آتیه داشته و از این منظر نیز می طلبد تا با حساسیت و جدیت کاملی از آمارهای جمعیتی ارائه شده از سوی ثبت احوال بهره گیری نمایند.

خالقی با اشاره به اینکه آمارهای استخراج شده از سوی اداره ثبت احوال از اهمیت و ارزش بسزایی برخوردارند، ادامه داد: آمارهای مقایسه ای می توانند با عیار بالایی، وضعیت کنونی را نسبت به گذشته تشریح کرده و نشانگر مهمترین داده های اطلاعاتی برای چگونگی حرکت مدیران در برابر رشد و یا تنزّل شاخص مربوطه باشند.

فرماندار زنجان از مدیران ادارات شهرستان تاکیداً خواست تا هر یک به تناسب ماموریتهای خود در زمینه هایی چون آموزشی، بهداشتی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و …، نسبت به تحلیل آمارهای استخراج شده از سوی ثبت احوال پرداخته و براساس شاخص هایی چون نرخ رشد جمعیت، ترکیب سنی و … روند حرکتی خود را تنظیم نمایند.

رئیس شورای ثبت احوال شهرستان زنجان با تاکید به مدیران نسبت به برنامه ریزی برپایه آمار و اطلاعات واقعی خاطر نشان نمود: برای اینکه در آتیه بتوانیم شاهد موفقیت های زیربنایی باشیم بایستی اکنون با یک دید آینده نگرانه و براساس آمارهای جمعیتی ثبت احوال، به فکر جانمایی اماکن مختلف ورزشی، تفریحی، آموزشی، پژوهشی و … در شهرکهای جدیدالاحداث باشیم.

Share this post