آموزش وپرورش استان زنجان برای سال تحصیلی جدید ۴۰۰ برنامه اجرایی در نظر گرفته است که عملیاتی خواهد شد

آموزش وپرورش استان زنجان برای سال تحصیلی جدید ۴۰۰ برنامه اجرایی در نظر گرفته است که عملیاتی خواهد شد

مدیر کل آموزش وپرورش استان زنجان در برنامه تلویزیونی مطالبه خبرداد:

آموزش وپرورش استان زنجان برای سال تحصیلی جدید ۴۰۰ برنامه اجرایی در نظر گرفته است که عملیاتی خواهد شد

Share this post